Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • osobom uczącym się (osoba ucząca to osoba pełnoletnia, ucząca się w szkole, niepozostająca na utrymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądu lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą),

Świadczenie przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24.roku życia - w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Świadczenie przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przez rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przez rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 24. rok życia - w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

WAŻNE:

Niepełnosprawność oznacza:

 • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • znaczny stopień niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł na każde dziecko jednorazowo i jest co do zasady niepodzielne, jednakże w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach biuro nr 2 i 3 (parter Urzędu Gminy Zebrzydowice).

Wnioski elektroniczne mogą być składane za pośrednictwem platformy Empatia przewiduje się także możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

WAŻNE: rozporządzenie nie przewiduje możliwości składania wniosków za pośrednictwem e PUAP jak i platformy PUE ZUS.

Terminy i postępowania w sprawie świadczenia dobry start.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia przyjmowane są od dnia 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.

Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu oraz sierpniu wypłata świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 32 4755130