Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Dodatki mieszkaniowe

Utworzono: środa, 11, grudzień 2013

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własności właścicielom lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2- dla 1 osoby,
 • 40m2- dla 2 osób,
 • 45m2- dla 3 osób,
 • 55m2- dla 4 osób,
 • 65m2- dla 5 osób,
 • 70m2- dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może również otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.

Wymagane dokumenty

 • zaświadczenia o dochodach osób pracujących otrzymanych w trzech ostatnich miesiącach (ubruttowienie – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe – koszty uzyskania);
 • wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku z adnotacją o występujących zaległościach w opłatach od kiedy i w jakiej wysokości;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • deklaracja o wysokości dochodów;
 • decyzja z renty – emerytury + 3 ostatnie odcinki;
 • zaświadczenie z powiatowego Urzędu Pracy;
 • wyrok zasądzający alimenty- odcinki (dotyczy osób otrzymujących alimenty);
 • aneks do czynszu;
 • dokumenty tożsamości wszystkich pełnoletnich osób wymienionych we wniosku;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.
-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com