Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Poradnik

Jakie okoliczności uzasadniają eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania w postępowaniu cywilnym?

Zgodnie z art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania, jeżeli z powodu jego zachowania wspólne zamieszkiwanie w lokalu jest szczególnie uciążliwe.

W postępowaniu o eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania Sąd bada następujące okoliczności:

 • czy wnioskodawca, czyli osoba dotknięta przemocą zamieszkuje ze sprawcą przemocy w jednym lokalu?
 • czy wnioskodawca doświadcza przemocy ze strony uczestnika postępowania?
 • czy zachowanie sprawcy przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym?

Ciężar wykazania okoliczności uzasadniających eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania spoczywa na wnioskodawcy, a więc osobie dotkniętej przemocą domową.

W tym celu kobieta doświadczająca przemocy posłużyć się takimi dowodami jak:

 • zeznania świadków, np. sąsiadów czy policjantów którzy udzielali jej pomocy przy awanturze domowej,
 • dokumenty świadczące o nadużywaniu przez sprawcę przemocy alkoholu czy narkotyków,
 • zaświadczenia lekarskie potwierdzające doznane przez kobietę obrażenia ciała.

 

Jakie wnioski dowodowe złożyć w postępowaniu o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy w rodzinie ?

We wniosku o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy domowej należy wskazać wnioski dowodowe, czyli wnioski o przeprowadzenie przez Sąd dowodów, które potwierdzają fakt stosowania przez współdomownika przemocy.
Poniżej znajdują się przykładowe wnioski dowodowe:

 • dowód z zeznań świadka

We wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka należy podać:

 • imię i nazwisko świadka,
 • adres zamieszkania świadka(na ten adres Sąd wyśle wezwanie do stawiennictwa na rozprawie),
 • nr telefonu do świadka (umożliwi to Sądowi wezwanie świadka na rozprawę również telefonicznie, co może przyspieszyć rozpoznanie sprawy),
 • okoliczność, na jaką powołujemy świadka, a więc co świadek potwierdzi w zeznaniach przed Sądem

Dla przykładu wniosek ten powinien brzmieć następująco:
"wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Jana Kowalskiego, zam. ul. Piękna 5, 00-000 Warszawa (nr tel. 597 053 659), na okoliczność agresywnego zachowania uczestnika postępowania Jana Malinowskiego w stosunku do wnioskodawczyni Joanny Malinowskiej polegającego na szarpaniu i popychaniu jej pod wpływem alkoholu
odpis wyroku lub  wyroków skazujących za przestępstwa z użyciem przemocy wobec wnioskodawcy"

 • jeżeli była prowadzona sprawa karna przeciwko sprawcy przemocy domowej, np. o znęcanie się, pobicie, groźby lub inne z użyciem przemocy  i zakończyła się ona skazaniem, należy we wniosku o eksmisję wskazać Sąd, który wydał wyrok, datę wydania oraz sygnaturę, a najlepiej dołączyć do wniosku odpis tego wyroku.

Co istotne, prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej o przestępstwo jest wiążący dla Sądu Cywilnego rozpoznającego sprawę o eksmisję z lokalu sprawcy przemocy domowej.
Tytułem przykładu wniosek ten należy sformułować następująco:
"Wnoszę o dołączenie do akt sprawy i dopuszczenie dowodu z odpisu prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 10.10.2010 r. w sprawie o sygn. II K 100/10 na okoliczność znęcania się Jana Malinowskiego nad wnioskodawczynią."

 • dowód z dokumentu z obdukcji lekarskiej

Dla przykładu wniosek ten sformułuj następująco:
"Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonego do wniosku dokumentu w postaci  przeprowadzonej w dniu 2.02.2012 r. obdukcji lekarskiej na okoliczność pobicia wnioskodawczyni przez Jana Malinowskiego"

 • listy, sms-y, e- maile zawierające wyzwiska, groźby, wulgarne zwroty pod adresem wwnioskodawcy

Ten wniosek dowodowy należy sformułować następująco:
"Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci wydruków wiadomości e-mail przesłanych przez Jana Malinowskiego na adres e-mail wnioskodawczyni na okoliczność kierowania pod jej adresem gróźb i wyzwisk"

 • nagrania wyzwisk, gróźb i innych agresywnych zachowań sprawcy przemocy domowej

Ten wniosek dowodowy sformułuj następująco:
"wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonego do wniosku nagrania na płycie CD, na okoliczność kłótni wszczynanych przez Jana Malinowskiego i jego agresywnego zachowania wobec wnioskodawczyni"

Należy pamiętać, że wszystkie dowody należy wymienić na końcu wniosku o eksmisję jako załączniki do niego.
Co ważne, wnioski o przeprowadzenie przez Sąd dowodu można złożyć także na rozprawie. W praktyce jednak najlepiej wskazać je już we wniosku o eksmisję, gdyż wpłynie to na przyśpieszenie postępowania.


 

 

Jak przyspieszyć postępowanie karne przeciwko sprawcy przemocy domowej?

Dla osoby dotkniętej przemocą domową najważniejsze jest jak najszybsze pozbycie się sprawcy z mieszkania.

Tylko usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnego mieszkania gwarantuje  bezpieczeństwo oraz chroni ich przez dalszą przemocą z jego strony.

W interesie osoby dotkniętej przemocą domową leży jak najszybsze przedstawienie sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa. Z tą chwilą sprawca przemocy staje się podejrzanym w sprawie karnej. Wiążą się z tym następujące konsekwencje:

 1. od momentu przedstawienia sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa Prokurator lub Sąd może zastosować wobec niego środki zapobiegawcze, tj. tymczasowe aresztowanie, nakaz opuszczenia mieszkania czy zakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy
 2. po przedstawienia zarzutu popełnienia przestępstwa sprawca przemocy, który grozi pokrzywdzonej by zmusić ją do wycofania złożonych przez nią zeznań powinien zostać tymczasowo aresztowany.

Aby doprowadzić do szybkiego postawienia sprawcy przemocy domowej zarzutu popełnienia przestępstwa:

 1. złóż zawiadomienie o przemocy domowej ustnie na Policji. Dzięki temu od razu zostaniesz przesłuchana w charakterze świadka tego przestępstwa;
 2. w zawiadomieniu o przestępstwie oraz w trakcie przesłuchania w charakterze świadka wskaż jakie czynności dowodowe powinna przeprowadzić Policja;
 3. wskazując świadków podaj ich imiona nazwiska, adresy zamieszkania oraz telefony kontaktowe. Dzięki temu Policjant prowadzący dochodzenie wezwie wskazanych przez Ciebie świadków telefonicznie, co znacznie przyspieszy postępowanie karne;
 4. jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów z opisem doznanych obrażeń ciała, złóż je na Policji podczas przesłuchania w charakterze świadka. Jeżeli zostałaś pobita, od razu zgłoś się na Policję z żądaniem opisania sadów pobicia oraz ich sfotografowania;
 5. w zawiadomieniu o przestępstwie oraz w trakcie przesłuchania zażądaj natychmiastowej ochrony poprzez tymczasowe aresztowanie lub usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy;
 6. wskaż na niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia ze strony sprawcy przemocy w razie bezczynności Policji.

 

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej

Przed złożeniem na Policji zawiadomienia o przemocy domowej zastanów się nad dowodami, które potwierdzą, występowanie przemocy w rodzinie.

Tymi dowodami mogą być:

 1. świadkowie, a więc osoby które widziały lub słyszały jak Twój mąż lub konkubent używa wobec Ciebie przemocy lub osoby, które widziały na Twoim ciele ślady pobicia;
 2. nagrania zachowania sprawcy przemocy, np. jego głosu z wyzwiskami lub groźbami pod Twoim adresem;
 3. ślady pobicia opisane w protokole oględzin ciała sporządzonym przez Policjanta lub w dokumentacji medycznej z udzielenia Ci pomocy medycznej;

A oto kilka, rad jak wskazać te dowody w zawiadomieniu o przestępstwie przemocy domowej:

 1. wskazując jako dowód świadków przemocy domowej podaj ich imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania, a w miarę możliwości także telefon kontaktowy. Dzięki temu zostaną szybciej przesłuchani;
 2. wskazując jako dowód nagranie, np. głosu sprawcy przemocy zachowaj oryginalny nośnik z zapisem nagrania oraz urządzenie nagrywające. Dla przykładu, gdy nagrałaś wyzwiska za pomocą telefonu komórkowego, wówczas wyjmij z telefonu i zachowaj kartę pamięci z zapisem nagrania oraz sam telefon. Umożliwi to potwierdzenie autentyczności nagrania;
 3. wskazując jako dowód dokumentację medyczną z opisem doznanych przez Ciebie obrażeń ciała złóż ją w trakcie przesłuchania w charakterze świadka. Gdy nie masz całej dokumentacji medycznej zażądaj od Policjanta jej dołączenia do akt sprawy wskazując placówkę medyczną w której się znajduje

 

Przesłuchanie osoby, która zawiadomiła o przemocy domowej.

Po złożeniu na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienia o przemocy domowej, następuje przesłuchanie w charakterze świadka tego przestępstwa.

 • jeżeli złożysz zawiadomienie o przestępstwie ustnie na Policji, wówczas zostaniesz przesłuchana jako świadek od razu po złożeniu zawiadomienia. Policjant zaprotokołuje złożone przez Ciebie zawiadomienie o przestępstwie i od razu przystąpi do przesłuchania Cię w charakterze świadka
 • jeżeli złożysz zawiadomienie o przemocy domowej pisemnie, wówczas po kilku – kilkunastu dniach otrzymasz wezwanie do stawiennictwa na Policji i wtedy zostaniesz przesłuchana jako świadek

Przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która zawiadomiła o przemocy domowej jest pierwszą czynnością dowodową jaką przeprowadza Policja, a jednocześnie najważniejszym dowodem w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy.

Przed złożeniem zeznań na Policji osoba powinna przygotować się do czekającego ją przesłuchania.

W tym celu przypomnij sobie:

 • od kiedy sprawca stosuje wobec Ciebie przemoc? Nie chodzi tu o podanie dokładnej daty, ale co najmniej miesiąca i roku, od którego doświadczasz przemocy;
 • jak wygląda przemoc, której doświadczasz w domu? Chodzi tu o opisanie Policjantowi, czy jesteś wyzywana, jeśli tak to jakimi słowami, czy jesteś upokarzana, jeśli tak to w jaki sposób, czy jesteś bita, jeśli tak to czy jesteś kopana, bita pięściami, czy sprawca Ci grozi, jeśli tak to w jaki sposób, czy grozi Ci pobiciem, zabiciem, wyrzuceniem z domu?
 • czy tylko Ty doświadczasz w domu przemocy, czy również Twoje dzieci są ofiarami przemocy domowej?
 • co jest przyczyną przemocy ze strony sprawcy? Czy jest nim, np. wybuchowy charakter, czy może jego alkoholizm, jeśli tak to czy sprawca chodzi na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu?
 • czy obawiasz się o własne życie lub zdrowie, lub o życie lub zdrowie Twoich dzieci?
 • czy zdarzyło się byś po pobiciu przez sprawcę potrzebowała pomocy lekarskiej, jeśli tak to u którego lekarza byłaś, czy jesteś posiadaniu dokumentacji medycznej, np. obdukcji lekarskich?
 • czy potrafisz wskazać osoby, które były świadkami przemocy? Mogą to być osoby, które były naocznymi świadkami przemocy wobec Ciebie. Mogą to być również osoby, które widziały na twoim ciele ślady po pobiciu lub osoby, którym opowiedziałaś o przemocy w domu
 • czy znasz imiona i nazwiska oraz adresy osób, które były świadkami stosowanej wobec Ciebie przemocy?

Na zakończenie kilka rad w związku z czekającym Cię przesłuchaniem w charakterze pokrzywdzonej – świadka przemocy domowej:

 • nie obawiaj się – Twój mąż lub konkubent nie będzie uczestniczył w tym przesłuchaniu. Na tym etapie postępowania sprawca przemocy nie zostanie nawet zawiadomiony o Twoim przesłuchaniu
 • nie podpisuj protokołu przesłuchania w charakterze świadka bez jego wcześniejszego przeczytania. Powiedz Policjantowi by odczytał Twoje zeznania lub sama je przeczytaj, dopiero potem je podpisz
 • jeżeli czytając protokół przesłuchania zauważysz w nim błędy, od razu je sprostuj podczas tego samego przesłuchania – przed podpisaniem protokołu
 • jeżeli po powrocie do domu przypomnisz sobie coś ważnego o czym zapomniałaś powiedzieć w trakcie przesłuchania wówczas złóż uzupełniające zeznania
 • jeżeli po przesłuchaniu Cię w charakterze świadka sprawca ponownie użyje wobec Ciebie przemocy to zgłoś się na Policję i złóż na ten temat uzupełniające zeznania.

 

Czy tytuł prawny do lokalu ma znaczenie w sprawie o eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania?

Często zdarza się, że lokal w którym zamieszkuje osoba dotknięta przemocą należy do sprawcy stosującego wobec niej przemoc.

Chodzi tu najczęściej o sytuację, w której właścicielem lub najemcą lokalu jest sprawca przemocy domowej. Jest to powód, dla którego wiele osób dotkniętych przemocą nie występują do Sądu z wnioskiem o eksmisję sprawcy przemocy – błędnie zakładają, że w tej sytuacji nie mają szans na usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy.

Dobra wiadomość dla osób dotkniętych przemocą domową jest taka, że tytuł prawny do lokalu nie ma znaczenia w postępowaniu cywilnym o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy.

W postępowaniu o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy Sąd nie bada do kogo należy lokal.

Sąd może nakazać sprawcy przemocy opuszczenie lokalu stanowiącego jego wyłączną własność. To samo dotyczy prawa najmu i innych tytułów prawnych do lokalu.

W postępowaniu o eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania Sąd bada jedynie czy osoba dotknięta przemocą domową zamieszkuje wspólnie, a więc w jednym lokalu ze sprawcą przemocy.

Wiele kobiet osób dotkniętych przemocą domową wyprowadza się z mieszkania zajmowanego ze sprawcą przemocy z obawy o własne życie lub zdrowie. Skutkiem tego w czasie złożenia wniosku o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy nie zamieszkuje już z nim w jednym lokalu. W tym jednak szczególnym przypadku, gdy zachowanie sprawcy przemocy zmusiło kobietę do ucieczki z mieszkania Sąd nie może odmówić kobiecie ochrony prawnej i oddalić jej wniosek o eksmisje sprawcy przemocy z mieszkania.


 

Jak usunąć z mieszkania agresywnego sprawcę przemocy?

Osoby dotknięte przemocą  mogą doprowadzić do usunięcia sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania:

 • w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy

lub

 • w postępowaniu cywilnym o eksmisję sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania

By doprowadzić do usunięcia z mieszkania sprawcy przemocy w postępowaniu karnym osoba dotknięta przemocą powinna podjąć następujące działania:

 1. złożyć na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej;
 2. po przedstawieniu sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa zażądać tymczasowego aresztowania sprawcy przemocy domowej przez Sąd lub nakazania mu przez Prokuratora lub Sąd opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania
 3. po przesłaniu do Sądu aktu oskarżenia wstąpić do procesu jako oskarżyciel posiłkowy i zażądać nałożenia na sprawcę przemocy domowej w wyroku skazującym obowiązku opuszczenia na stałe mieszkania

By doprowadzić do eksmisji sprawcy przemocy domowej w postępowaniu cywilnym powinnaś:

 1. złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania
 2. w toku postępowania cywilnego wykazać, że sprawca stosuje wobec Ciebie przemoc;
 3. uzyskać postanowienie Sądu nakazujące sprawcy przemocy domowej opuszczenie mieszkania;
 4. złożyć do komornika wniosek o przeprowadzenie eksmisji sprawcy przemocy z mieszkania.

 

Co zrobić gdy sprawca przemocy nie chce opuścić zajmowanego mieszkania?


Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej to skuteczny środek usunięcia z domu agresywnego sprawcy i uchronienia Cię w ten sposób przed dalszą przemocą z jego strony.

Sąd lub Prokurator w postanowieniu o nakazie opuszczenia mieszkania zobowiązuje podejrzanego – sprawcę przemocy do wyprowadzenia się w wyznaczonym terminie z lokalu zajmowanego z pokrzywdzoną.

Jeżeli sprawca przemocy nie zastosuje się do orzeczonego przez Prokuratora lub Sąd nakazu opuszczenia mieszkania zajmowanego z pokrzywdzoną, wówczas:

 • Prokurator powinien złożyć do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy domowej

a ponadto

 • Prokurator postawi sprawcy przemocy zarzut popełnienia nowego przestępstwa, gdyż nieprzestrzeganie nakazu opuszczenia mieszkania stanowi przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Nakaz opuszczenia mieszkania może zostać zastosowany w sprawie karnej tylko wobec podejrzanego, a więc osoby, której Policjant lub Prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa.


 

 

Co należy wskazać w zawiadomieniu o przestępstwie przemocy domowej?

W zawiadomieniu o przestępstwie przemocy domowej osoba dotknięta przestępstwem powinnaś wskazać:

 1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
 2. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania sprawcy przemocy;
 3. opis przemocy jakiej doświadczasz, a więc zachowanie sprawcy przemocy;
 4. dowody, np. świadków ( z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu), obdukcje lekarskie potwierdzające, że jesteś ofiarą przemocy. Dokumenty najlepiej złożyć w formie kserokopii z informacją, że oryginały zostaną złożone podczas przesłuchania w charakterze świadka.

Co zrobić gdy grozi Ci niebezpieczeństwo ze strony sprawcy przemocy domowej?

Jeżeli Tobie lub Twoim dzieciom grozi niebezpieczeństwo ze strony sprawcy przemocy, wówczas:

 1. koniecznie napisz lub powiedz o tym w zawiadomieniu o przestępstwie. Opisz czego się obawiasz, jakiej krzywdy spodziewasz się ze strony sprawcy przemocy;
 2. zażądaj jak najszybszego przesłuchania Cię w charakterze świadka, przedstawienia sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa;
 3. zażądaj jak najszybszego zastosowania wobec sprawcy przemocy tymczasowego aresztowania lub nakazu opuszczenia mieszkania.

 

Zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną przez sprawcę przemocy domowej.

Zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy domowej z pokrzywdzoną polega na nałożeniu przez Prokuratora lub Sąd na podejrzanego/oskarżonego – sprawcę przemocy, obowiązku powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Jak można zakazać sprawcy przemocy domowej kontaktowania się z pokrzywdzoną?

Zakaz kontaktowania się to kolejny skuteczny środek uchronienia Cię przed dalszą agresją ze strony sprawcy przemocy. Tak jak tymczasowe aresztowanie i nakaz opuszczenia mieszkania, jest to możliwe w sprawie karnej dopiero po przedstawieniu sprawcy przemocy zarzutu popełnienia na Twoją szkodę przestępstwa.

Zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy z osobą pokrzywdzoną może zostać zastosowany w 2 przypadkach:

 1. obok nakazu opuszczenia mieszkania. Chodzi tu o sytuacje, w których Sąd lub Prokurator nakazuje sprawcy przemocy domowej opuszczenie zajmowanego z Tobą mieszkania, a oprócz tego zakazuje mu kontaktowania się Tobą;
 2. gdy nie mieszkasz wspólnie ze sprawcą przemocy. Wówczas nie ma potrzeby nakazania sprawcy przemocy opuszczenia Waszego mieszkania. W takiej sytuacji Sąd lub Prokurator może natomiast zakazać podejrzanemu – sprawcy przemocy kontaktowania się z Tobą

W jednym i drugim wypadku sprawca przemocy nie może się z Tobą kontaktować.

Tak samo jak nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz kontaktowania się przez sprawcę przemocy z pokrzywdzonym jest poddany nadzorowi jednostki Policji właściwej według miejsca zamieszkania sprawcy. W razie nieprzestrzegania tego zakazu powinnaś zawiadomić o tym Policjanta który sprawuje dozór nad podejrzanym. Policjant z kolei zawiadamia o tym Prokuratora lub Sąd.

Czym grozi złamanie zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną przez sprawcę przemocy domowej?

Złamanie tego zakazu naraża podejrzanego – sprawcę przemocy na:

 1. odpowiedzialność karną za przestępstwo, gdyż złamanie tego zakazu stanowi przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności
 2. tymczasowe aresztowanie, jeśli tylko w ten sposób można uchronić Cię przed dalszą agresją ze strony sprawcy przemocy lub groźbami z jego strony w celu zmuszenia Cię do wycofania obciążających go zeznań.

 

 

Tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy domowej.


Tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy domowej to najskuteczniejszy środek powstrzymania go przed dalszym stosowaniem wobec ciebie i Twoich dzieci przemocy.

Postanowienie Sądu o tymczasowym aresztowaniu sprawcy przemocy domowej jest natychmiast wykonalne, co oznacza, że od razu po jego wydaniu sprawca przemocy zostanie zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym.

Tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy domowej jest możliwe dopiero po tym jak złożysz na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sprawcę przemocy, zostaniesz przesłuchana w tej sprawie w charakterze świadka, a sprawcy przemocy zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa.

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem przymusu wobec sprawcy przestępstwa. Dlatego sprawca przemocy domowej zostanie aresztowany w następujących przypadkach:

 1. gdy stosowana przez sprawcę przemoc przybrała formę jednego z ciężkich przestępstw, np. znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, dotkliwego pobicia, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby pokrzywdzonej czy przestępstwa zgwałcenia. W takich wypadkach tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy domowej jest uzasadnione grożącą mu surową karą za popełnione przestępstwo
 2. gdy życiu lub zdrowiu osoby dotkniętej przemocą domową grozi niebezpieczeństwo ze strony sprawcy przemocy, np. gdy sprawca przemocy groził swojej ofierze pobiciem
 3. gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że sprawca przemocy domowej będzie groził swojej ofierze, próbował ja zastraszyć by wycofała obciążające go zeznania

W postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu sprawcy przemocy domowej Sąd wskazuje termin do kiedy sprawca będzie osadzony w Areszcie Śledczym. Najczęściej stosowanym przez Sądy okresem tymczasowego aresztowania sprawcy przestępstwa jest okres 3 miesięcy. Zastosowany przez Sąd areszt może zostać następnie kilkukrotnie przedłużony.

W wielu przypadkach sprawcy przemocy domowej odzyskują wolność dopiero po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności wymierzonej im za przestępstwo przemocy domowej. W takich wypadkach sprawcy przemocy przebywają w areszcie przez cały czas trwania postępowania karnego, a po jego zakończeniu nie odzyskują wolności lecz rozpoczynają odbywać orzeczoną karę pozbawienia wolności. Dotyczy to tych sprawców przemocy domowej, którzy w razie zwolnienia z aresztu mogliby pobić osobę pokrzywdzoną lub grozić jej by wycofała się z obciążających go zeznań.


 

 

Dlaczego warto zawiadomić Policję lub Prokuratora o przemocy domowej?

Zawiadomienie Policji lub Prokuratury o przestępstwie przemocy ze strony sprawcy jest aktem wielkiej odwagi. Wymaga przezwyciężenia uczucia wstydu związanego z ujawnieniem obcej osobie, że jesteś ofiarą przemocy. Wymaga również przełamania strachu przed reakcją sprawcy przemocy. Do tego dochodzi brak wiary w skuteczną i szybką pomoc ze strony organów ścigania.

Dlaczego warto zawiadomić Policję lub Prokuratora o przemocy domowej?

 1. dopóki tego nie zrobisz, dopóty przemoc jakiej doświadczasz pozostaje osobistą, wewnętrzną sprawą Twoją i sprawcy przemocy
 2. przed zgłoszeniem sprawy na Policję jesteś zdana tylko na siebie, pozostajesz bezbronna wobec przemocy jakiej doświadczasz
 3. Twoja bierność tylko umacnia sprawcę przemocy w poczuciu bezkarności, a w konsekwencji skłania go do coraz większej agresji. Ty zaś, im dłużej doświadczasz przemocy z jego strony, tym bardziej się z tym godzisz, tracisz pewność siebie i poczucie własnej wartości

Zawiadomienie Policji lub Prokuratury o przestępstwie przemocy domowej sprawia, że przemoc jakiej doświadczasz przestaje być prywatną sprawą sprawcy przemocy i jego ofiary. Sprawca przemocy nie będzie mógł już powiedzieć „proszę się nie wtrącać, to prywatna sprawa moja i mojej żony”

Zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej powoduje wszczęcie postępowania karnego którego celem jest udzielenie kobiecie dotkniętej przemocą skutecznej ochrony w razie zagrożenia jej życia lub zdrowia oraz ukaranie sprawcy przemocy za popełnione przestępstwo.

Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez sprawce przemocy domowej spowoduje postawienie mu zarzutu popełnienia przestępstwa. Z tą chwilą sprawca przemocy stanie się podejrzanym w sprawie karnej o przestępstwo. To z kolei niesie za sobą następujące konsekwencje:

 1. w razie dalszego stosowania wobec Ciebie przemocy w sposób zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu sprawca przemocy powinien zostać aresztowany lub usunięty z mieszkania na mocy postanowienia prokuratora lub Sądu;
 2. w razie podjęcia przez sprawcę przemocy próby grożenia Ci, zastraszenia Cię w celu wycofania sprawy karnej sprawca przemocy powinien zostać aresztowany przez Sąd.

Tymczasowe aresztowanie lub usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej to dwa najskuteczniejsze środki chroniące Cię przed dalsza przemocą z jego strony. Ich zastosowanie jest możliwe dopiero po tym jak złożysz na Policji zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej a sprawca przemocy stanie się podejrzanym w sprawie karnej o przestępstwo.

Uzyskanie skutecznej ochrony przed dalszą przemocą domową, uwolnienie się od sprawcy przemocy z mieszkania pozwoli Ci odzyskać pewność siebie oraz poczucie własnej wartości. Dzięki temu to, o czym dotychczas wielokrotnie myślałaś, lecz nie miałaś na to odwagi, jak rozwód z agresywnym mężem, uregulowanie z nim spraw majątkowych, uregulowanie kontaktów z dziećmi stanie się możliwe.

 

Materiały opracowano dzięki uprzejmości Pana Mariusza Stelmaszczyka

www.przemocdomowa.com.pl

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com