Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Pomagając innym pomagamy sobie 2014-2015

W latach 2014-2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach rozpoczyna kolejną, już 6 edycję projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowo-edukacyjnej mieszkańców Gminy Zebrzydowice zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywnej integracji.

Projekt przewiduje objęciem kontraktem socjalnym 20 osób (13 kobiet oraz 7 mężczyzn).

Zakończenie projektu zgodnie ze ścieżką odbędzie się przy zrealizowaniu przynajmniej 3 instrumentów aktywnej integracji. Przewidywane instrumenty to:

  1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - cel: dostarczenie informacji na temat predyspozycji oraz barier uczestnika/uczestniczki.
  2. Kursy kwalifikacyjne (w tym prawo jazdy kat. B) - cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych, co może przyczynić się do zwiększenie szans na rynku pracy.
  3. Animacja lokalna – animator lokalny zatrudniony w ramach projektu będzie prowadził warsztaty integracyjno-artystyczne, cel: integracja oraz podniesienie samooceny poprzez praktyczna naukę rękodzieła; animator będzie również organizował debaty społeczne, cel: edukacja społeczna, kształtowanie obywatelskich postaw oraz stworzenie Lokalnej Mapy Zasobów i Potrzeb Gminy Zebrzydowice.
  4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - cel: nauczenie uczestników/uczestniczek projektu świadomego wchodzenia w relacje interpersonalne, zwiększenie zaufania dla siebie oraz grupy, rozwinięcie swoich zasobów.
  5. Punkt Informacji Obywatelskiej (porady prawne oraz psychologa) – cel: ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.
  6. Staż – cel: zdobycie praktycznych umiejętności oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia po zakończonym udziale.

Dodatkowo dla uczestników/uczestniczek projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym przewiduje się zorganizowanie przez animatora lokalnego wyjść i spotkań o charakterze integracyjno-edukacyjno-sportowo-turystycznym.

Zakłada się, iż dzięki podjętym działaniom wzrośnie aktywność społeczno - zawodow - edukacyjna mieszkańców Gminy Zebrzydowice zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com