Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Pomagając innym pomagamy sobie 2012-2013

Projekt systemowy „Pomagając innym pomagamy sobie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej doczekał się kolejnej, już 5 edycji. Tym razem projekt będzie realizowany w latach 2012-2013 za pomocą 2 narzędzi:

 • Kontrakt socjalny (z naciskiem na udział osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych, a zarazem niepełnosprawnych). Kontrakt socjalny zostanie skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Przewidywana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 20 osób.
 • Porozumienie PAL (z naciskiem na wsparcie osób dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi). Porozumienie PAL skierowanie zostanie  do 10 kobiet.

Zadania realizowane w ramach projektu systemowego zarówno dla osób podpisujących kontrakt socjalny, jak i porozumienie PAL:

 • Kursy zawodowe (w tym prawo jazy kat. B). Skierowanie na kursy zawodowe o określonym rodzaju będzie poprzedzone analizą lokalnego rynku pracy oraz rozeznaniem indywidualnych predyspozycji uczestniczek. Ukończenie kursów zawodowych przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, co zwiększy szanse na znalezienie pracy. Uczestnicy/uczestniczki projektu będą mogli skorzystać również z kursu prawa jazdy kat. B, gdyż na dzisiejszym rynku pracy samochód jest najczęściej wykorzystywanym środkiem lokomocji, a zatem posiadanie prawa jazdy jest warunkiem niemalże koniecznym dla osób chcących podjąć pracę.
 • Opracowanie Lokalnej Mapy Zasobów i Potrzeb. Celem rozeznania mocnych i słabych stron Gminy Zebrzydowice zostanie stworzona Lokalna Mapa Zasobów i Potrzeb z udziałem mieszkańców tutejszej gminy w formie spotkania, na którym zostaną zebrane propozycje działań.
 • Udział w warsztatach integracyjno-artystycznych. Celem warsztatów jest integracja uczestników/uczestniczek projektu z osobami z otoczenia oraz podniesienie samooceny poprzez praktyczną naukę rękodzieła. Animator lokalny raz w tygodniu będzie prowadził zajęcia artystyczne dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
 • Organizowanie spotkań, debat społecznych z udziałem mieszkańców Gminy Zebrzydowice. Celem spotkań jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie w nich poczucia sprawczości. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 4 debat społecznych o tematyce wynikającej ze zdiagnozowanych problemów w opracowanej Lokalną Mapę Zasobów i Potrzeb.
 • Wyjścia i spotkania integracyjne. Organizowanie przez animatora lokalnego wyjść i spotkań integracyjnym o charakterze kulturalnym, turystycznym, edukacyjnym inicjowanych przez uczestników projektu. Celem spotkań jest integracja uczestniczek projektu oraz osób z otoczenia i szeroko rozumiany rozwój osobowości.
 • Jednodniowa wycieczka o charakterze turystyczno-integracyjnym. Celem integracji uczestniczek projektu wraz z osobami z otoczenia będzie zorganizowana jednodniowa wycieczka. Miejsce docelowe wycieczki dopasowane będzie do preferencji uczestników/uczestniczek wycieczki.

Dodatkowo w ramach kontraktów socjalnych organizowane będą:

 • Jednoroczna szkoła policealna. Ukończenie jednorocznej szkoły policealnej przyczyni się w dużym stopniu do zwiększenia kwalifikacji zawodowych, a tym samym do zwiększenia szans na rynku pracy.
 • Trening aktywnego poszukiwania pracy z kursem komputerowym. Szkolenie będzie obejmowało tematykę dotyczącą: umiejętności komunikacyjnych, sztuki autoprezentacji, budowania pozytywnej samooceny, radzenia sobie ze stresem. Ponadto uczestnicy/uczestniczki projektu będą mieli/miały okazję do praktycznego zapoznania się z komputerem, tj. podstawa pracy w systemie Windows, nauka przeglądania stron internetowych oraz podstawowa obsługa programów MS Office.
 • Doradztwo zawodowe indywidualne. Celem indywidualnych konsultacji będzie pomoc w rozeznaniu własnych predyspozycji zawodowych i stworzenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
 • Punkt Informacji Obywatelskiej (porady prawnika, psychologa, konsultanta ds. osób niepełnosprawnych). Celem stworzenia PIO jest ułatwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia.

Dodatkowo w ramach zawartych porozumień PAL organizowane będą:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Szkolenie będzie obejmowało tematykę z zakresu: gospodarowanie budżetem domowym, mediami, dbania o zdrowie, higienę czy prawidłową dietę, organizacji czasu wolnego, rozwiązywanie konfliktów związanych z życiem rodzinnym oraz radzenie sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą.
 • Grupa samopomocowa dla samotnych matek. Samotne matki potrzebują wsparcia, które mogą otrzymać spotykając się z innymi kobietami będącymi w podobnej sytuacji życiowej. Podczas spotkań samotne matki mówią o swoich codziennych trudnościach, o sobie jako kobietach i matkach, dzielą się doświadczeniem, wspólnie omawiają przyczyny wychowawczych potknięć i razem cieszą się z sukcesów. Dzięki tym spotkaniom staną się silniejsze, eliminują poczucie osamotnienia, poprawiają swoją samoocenę.
 • Animacja lokalna. W ramach tego działania zostanie zatrudniony animator lokalny, który będzie odpowiedzialny za opracowanie lokalnej mapy zasobów i potrzeb, pobudzanie społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, podniesienie poziomu jej integracji. W tym celu będzie współpracował z instytucjami lokalnymi, prowadził warsztaty artystyczno-integracyjnych.

Zakłada się, iż dzięki podjętym działaniom wzroście aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Zebrzydowice zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com