Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Osoby zależne są wśród nas - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych

Utworzono: czwartek, 02, marzec 2017


Projekt pn "Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu – 218 412,50 zł, w tym 185 650,62 zł dofinansowania ze środków unijnych. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 - 31.12.2018r.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice  oraz ich opiekunów.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja 2017r. do grudnia 2018r. i jest skierowany do 23 osób (15 kobiet i 8 mężczyzn) będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, w tym:
-  16 osób zależnych - osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne lub chore przewlekle
-  7 faktycznych opiekunów osób zależnych (6 kobiet i 1 mężczyna)
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice  oraz ich opiekunów.

W ramach projektu planujemy:

  1. Utworzenie Ośrodka Krótkookresowego Pobytu Dziennego, w ramach którego 10 osób ( 6 kobiet i 4 mężczyn) w wieku 60 +  będzie dowożonych z terenu całej gminy do Urzędu Gminy Zebrzydowice, gdzie w nowowyremontowanej sali na poddaszu, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, będą raz w tygodniu prowadzone zajęcia z terapeutą zajęciowym. Zaplanowaliśmy dla uczestników ośrodka różnego rodzaju warsztaty manualne (m.in. tkactwo, ceramikę, szydełkowanie) oraz inne formy terapii zajęciowej jak biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjne. Uczestnicy będą mogli dodatkowo skorzystać z pomocy opiekunki dziennej, która będzie im towarzyszyć zarówno w drodze do ośrodka, jak i podczas zajęć. Opiekunka będzie miała za zadanie pomóc każdemu z uczestników, w razie potrzeby, we wszystkich czynnnościach, które będą sprawiały im trudność. Każdy z uczestników otrzyma posiłek dostosowany do indywidualnej diety. Ponadto dla naszych uczestników przewidzieliśmy udział w lokalnych imprezach integrujących społeczność lokalną takich jak dożynki, „Złoty Kłos”, podczas których będą pod opieką terapeuty zajęciowego i opiekunki dziennej. Dodatkowo każdy z uczestników zostanie zapytany o specjalne potrzeby w zakresie idywidualnych usług dostosowawczych oraz zmian w infrastrukturze, których zaspokojenie zapewni mu możliwość pełnego uczestnictwa w projekcie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie, w miarę możliwości,   sfinansować tego typu działania w ramach tzw. mechanizmu racjonanlnych usprawnień.  
  2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych – ich celem jest odciążenie opiekunów od sprawowanej opieki nad osobami zależnymi. Usługi będą świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów ( np. popołudniami, w weekendy). Z tej formy wsparcia skorzystają 3 osoby niesamodzielne w wieku 60+ ( 2 mężczyzn i 1 kobieta)
  3. Asystent osoby niepełnosprawnej - z tej formy wsparcia skorzystają 3 osoby niepełnosprawne ( 1 mężczyzna i 2 kobiety). Zadaniem asystenta będzie m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz dążenie do zapewnienia jej optymanych  warunków do samodzielnej rehabilitacji. Asystent osoby niepełnosprawnej zostanie zatrudniony w oparciu o wystandaryzowaną procedurę pn „Standard usługi AON” , co gwarantuje wybór odpowiedniej osoby do pełnienia tej funkcji oraz wysoką jakość świadczonych przez nią usług.
  4. Trening dla opiekunów – jego celem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Kurs będzie obejmował tematykę w zakresie: podstawowej opieku nad osobą zależną, zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób, wiedzy nt pielęgnacji i rehabilitacji, udzielania pierszej pomocy. Możliwe będą również zajęcia praktyczne w domu opiekuna w razie zgłoszenia takiej potrzeby. Trening będzie się odbywał 1 raz w tygodniu przez 2 misiące.

Ponadto w ramach działań projektowych w roku 2018 zaplanowane zostały dodatkowe działania wspierające opiekunów faktycznych w ich opiece nad osobami niesamodzielnymi, w tym:

  1. Grupa wsparcia dla opiekunów – prowadzona będzie przez psychologa, której  celem jest umożliwienie opiekunom wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia , uzyskania poradnictwa psychologicznego, nabycie wiedzy nt radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi. Grupa będzie się spotykać 2 razy w miesiącu.
  2. Warsztaty informacyjne dla opiekunów - celem warsztatów będzie udzielenie informacji i porad opiekunom w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych. Na warsztaty planujemy zaprosić specjalistów z PFRON, ZUS, PCPR i GOPS.  

Przewiduje się, że oferowane w ramach projektu formy wsparcia spowodują wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Zebrzydowice, a tym samym będą zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych. 

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com